قیمت کمپرسور و روغن بیتزر

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر المان اصلی از 2 اسب ( تن ) تا 300 اسب ( تن تبرید )

در اینجا قیمت کمپرسور و روغن بیتزر به صورت روزانه اعلام میگردد :

تماس با بیتزر ایران

تخفیف بیشتر از بیتزر ایران

1

برای مشاهده سایر قیمت های بروز رسانی شده امروز اینجا کلیک کنید

بیشتر بخوانید: قیمت کمپرسور و روغن بیتزر المان اصلی از 2 اسب ( تن ) تا 300 اسب ( تن تبرید )

لیست قیمت بیتزر اسکرو

لیست قیمت بروز کمپرسور بیتزر اسکرو

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر اسکرو

آبان 1400

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 50 تن

106 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 60 تن

114 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 70 تن

126 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 80 تن

133 میلیون تومان

قیمت کمپرسور بیتزر اسکرو

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 90 تن

151 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 110 تن

193 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی125 تن

202 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 140 تن

218 میلیون تومان

اسکرو بیتزر بهینه ترین

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 180 تن

287 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 210 تن

313 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 240 تن

337 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 280 تن

373 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 300 تن

389 میلیون تومان

سایت آنتا چیلر http://aantagroup.com/

سایت اصلی بیتزر آلمان https://www.bitzer.de/gb/en/

لیست قیمت بیتزر پیستونی سمی هرمتیک

لیست قیمت کمپرسور بیتزر پیستونی سمی هرمتیک

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر پیستونی

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 1.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

( تک فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

1

—–قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 1.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

11.7 میلیون تومان ( سه فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 2 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

14.8 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

قیمت کمپرسور بیتزر تک فاز و سه فاز

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 2 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

18 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 5- تا 40-) زیر صفری

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 3 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

18.9 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 3 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

18.9 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 5- تا 40-) زیر صفری دو پیستون

قیمت کمپرسور بیتزر پیستونی

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 3 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

19.5 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 5- تا 40-) زیر صفری چهار پیستون

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 4 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

19.6 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 4 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

20 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 5- تا 40-) زیر صفری چهار پیستون

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 5.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

21.6 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 5.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

25.5 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 5- تا 40-) زیر صفری چهار پیستون

قیمت بیتزر سمی هرمتیک

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 5.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

43.8 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 7.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

26.4 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 40-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 7.5 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

سمی هرمتیک یعنی نیمه بسته

27.9 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 5- تا 40-) زیر صفری چهار پیستون

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 10 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

35.1 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 10 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

33.8 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 10 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

47.6 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

قیمت بروز شده بیتزر

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 15 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

38.9 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 15 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

37.8 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 15 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

59.5 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 20 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

44.7 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

کمپرسور قابل تعمیر بیتزر

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 20 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

43.4 میلیون تومان ( 3 فاز و بدون اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 20 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

65.6 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 25 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

52.1 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 25 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

75.1 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

کمپرسورهای بیتزر فریزری مخصوص دمای پایین

کمپرسور های پیستونی بیتزر دارای دو کلاس منهای 30 و منهای 40 هستند لطفا توجه بفرمایید ( اختلاف قیمت دارن )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 30 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

57.8 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 30 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

کمپرسور های دما پایین بیتزر

84.1 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 35 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

72.6 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 40 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

قیمت کمپرسور پیستونی دما پایین

77.3 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 40 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

99.8 میلیون تومان ( دارای اویل پمپ و شیر تزریق و سی آی سی )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 50 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

90.5 میلیون تومان ( 3 فاز و دارای اویل پمپ دمای 10+ تا 30-)

بیتزر نماد کیفیت

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 50 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

92.6 میلیون تومان ( دارای کنترل ظرفیت )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 60 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

116.5 میلیون تومان ( دارای کنترل ظرفیت )

—– قیمت کمپرسور پیستونی بیتزر 70 تن آلمانی اصلی ( قابل تعمیر ) فروش آنتا چیلر

125.6 میلیون تومان ( دارای کنترل ظرفیت )

لیست قیمت بیتزر پیستونی دو استیج

لیست قیمت کمپرسور بیتزر دو استیج (دو مرحله ای )

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر دو استیج

آبان 1400

قیمت کمپرسور و روغن بیتزر

قیمت کمپرسور دو استیج بیتزر ساخت آلمان اصلی 12 تن

125 میلیون تومان

قیمت کمپرسور دو استیج بیتزر ساخت آلمان اصلی 15 تن

156 میلیون تومان

قیمت کمپرسور تونل انجماد

قیمت کمپرسور دو استیج بیتزر ساخت آلمان اصلی 20 تن

159 میلیون تومان

قیمت کمپرسور دو استیج بیتزر ساخت آلمان اصلی 25 تن

177 میلیون تومان

قیمت کمپرسور دو استیج بیتزر ساخت آلمان اصلی 30 تن

206 میلیون تومان

با ما تماس بگیرید

 • لیست آیتم های موثر بر قیمت (جدای از مسایل فنی )

بیتزر به زبان ساده

شامل اطلاعاتی به زبان ساده و با هدف اینکه شما شناخت کلی کمپرسور های بیتزر به دست اورده راحت تر خرید کنید بهتر نگهداری کنید و استفاده بهتری ببرید .

چون مطلب طولانی است پیشنهاد میشود از فهرست فقط بر روی قسمت مورد نظر خود کلیک کنید . ( ولی توجه داشته باشید نوشته ها کمی حالت سلسله مراتبی و داستانی دارد اگر میل داشتید کمی قبل از مطلب مورد نظر را نیز بخوانید .)

اطلاعات آسان سازی شده است . و به عنوان اطلاعات دقیق فنی و محاسباتی نباید استفاده شود.

همچنین سعی شده است تا حد امکان از روش کتابهای دبیرستانی و دانشگاهی و مهندسی برای توضیح مطالب استفاده نشود ، ولی گاهی از واژه های فنی یا مهندسی استفاده شده است .

فهرست اطلاعات بیتزر

در مورد شرکت بیتزر

این عکس منسوب است به قدیمی ترین ساختمان مربوط به شرکت بیتزر که در اختیار آقای مارتین بیتزر موسس شرکت بیتزر بوده و آرم بیتزر هم روی دیوار آن مشخص است .

بیتزر ایران
قدیمی ترین ساختمان بیتزر در آلمان
مارتین بیتزر موسس بیتزر
کمپرسور اپن درایو از اولین محصولات تولید شده در بیتزر

مارتین بیتزر در سال 1934 شرکت بیتزر را با نام اولیه Apparatebau für Kältetechnik تأسیس کرد. این شرکت با تولید دریچه های انبساط ( اکسپنشن ولو ) و کمپرسورهای پیستونی 2 سیلندر DC ( که از خانواده اپن درایو بودند ) شروع به کار کرد. تا سال 1959، مارتین بیتزر شرکت خود را به 206 کارمند گسترش داده بود ، و محصولات خود را به 56 کشور صادر می کرد.

در سال 1961، مهندس فارغ التحصیل اولریش شاوفلر، شرکت Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH را بر عهده گرفت. او تا زمان مرگش در سال 1979 به عنوان رئیس آن باقی ماند و پسرش پیتر شافلر جانشین او شد.

پیتر شافلر بیتزر

پیتر شافلر که شرکت بیتزر عنوان ” بزرگترین شرکت تولید کننده کمپرسورهای جهان ” بودن خود را مدیون او می داند .

همچنین آکادمی پیتر شافلر که دانشگاهی فعال و بین المللی در صنعت تبرید است نتیجه زحمات پیتر شافلر و هم اینک نیز فعال است .

البته پیتر شافلر در بیتزر یک مدیر استخدام شده سازمانی نبوده بلکه در تمام دوران مالک کل شرکت و مدیر ارشد محسوب می شده است .

پیتر شافلر
بیتزر و محیط زیست

شرکت بیتزر از شرکت های پیشرو در مورد حفاظت محیط زیست بوده و فعالیت زیادی در این زمینه دارد ( میدانیم که صنعت سرمایش یکی از مهم ترین صنایع موضوع گرمایش جهانی و تخریب لایه ازون به وسیله گازهای فریون است – برای مطالعه بیشتر در این زمینه فهرست را ببینید ) .

نام بیتزر

اسم کامل شرکت بیتزر ، “بیتزر اس ای ( bitzer SE ) است ، یعنی عضو ثبت شده شرکت های اتحادیه اروپا .

( شرکت های اس ای قوانین داخلی خاص دارند مثلا باید قبول کنند که کارکنان شرکت نماینده گانی داشته باشند که به عملکرد مدیران نظارت داشته باشد – همچنین نظام پرداخت حقوق کارکنان تحت نظارت و شفاف دارند و از طرفی -احتمالا به کمک داشتن قوانین یکدست و روشن – میتوانند راحت با هم ادغام شوند یا همکاری کنند .

عضو شدن در مجموعه شرکت های اس ای کار آسانی نیست و یکی از شرایط آن داشتن قدرت مالی کافی است که شرکت های کوچک توان آن را ندارند.

آلمان عضو کشورهایی است که شرکت های آن امکان عضویت در اس ای را دارند و البته به عنوان سخت گیر ترین کشور در مورد حمایت از حقوق کارگر شناخته می شود – شرکت بیتزر در شهر سیندلفینگن آلمان واقع شده است .

توان مالی و تعداد کارکنان شرکت بیتزر در سال 2020

شرکت بیتزر تعداد کارکنان خود را 3800 نفر و فروش خود را 808 میلیون یورو اعلام کرده است .

برای تصور قدرت مالی و مقایسه آن با شرایط ایران میتوان اینگونه در نظر گرفت که اگر شرکت بیتزر در ایران می بود و با توجه به اینکه سهام شرکت های بزرگ در بورس ایران خرید و فروش می شود جزء ده شرکت اول ایران بود ( در سال 99 ) با این اختلاف که آنها عموما با تعداد پرسنل چندین برابر به این توان مالی میرسند و عموما شرکت های فولاد و پتروشیمی هستند . ( هیچ کدام از بانک ها و خودروساز ها در این سال در لیست ده شرکت اول ایران نیستند .)

بیگ بنگ سرمایش

تاریخچه تولید سرما توسط انسان

.

شرکت بوفالو فورج

اینجا شرکت بوفالو فورج است که کار اصلی آن آهنگری است و هنوز قرار است در آینده برای ساخت ماشین های بخار و پمپ های آب برنامه ریزی کند..

و از طرفی قرار است در آینده آقای کریر ( طراح و سازنده اولین چیلروسیستم سرمایش جهان ) اینجا استخدام شده با دوستان خود آشنا شود.

بیتزر ایران
شرکت بفالو فورج محل کار اولین مهندسین سرمایش جهان
بوفالو فورج !!!

احتمالا این شرکت محل اولین فکرهای طراحی سیستم سرمایشی باشد ،

چرا که سالهای بعد وقتی آقای کریر از کار در این شرکت انصراف میدهد و شرکت کریر را تخصصی برای فعالیت در سرمایش تاسیس میکند ، . اولین کار اینستکه دوستان خود را از اینجا به شرکت خود برای کار دعوت میکند ،

و تقریبا پنج نفر اصلی شرکت کریر در شرکت بوفالو به عنوان همکار با هم آشنا شده اند .

بیتزر ایران
اولین مهندسین تهویه مطبوع جهان

اولین مهندسان سرمایش

این عکس را میتوان عکس اولین مهندسان تهویه مطبوع جهان در نظر گرفت مهندس کریر و مهم ترین شریک تجاری اش آقای لایل هنوز در شرکت بفالو فورج کار میکنند و 12 سال دیگر شرکت کریر تاسیس خواهد شد و هفت نفر اصلی شرکت کریر در عکس وجود دارند.

مهندس ویلیس کریر طراح و سازنده اولین سیستم های سرمایش

موسس شرکت کریر اولین شرکت سرمایشی جهان

و همچنین طراح و سازنده اولین سیستم های کنترل و تولید یا کاهش رطوبت در فرایندهای صنعتی

بیتزر ایران
مهندس ویلیس کریر پدر علم تهویه مطبوع

عکس منسوب به اولین چیلر جهان

اولین چیلر تاریخ

این عکس لحظه راه اندازی اولین چیلر کریر را نشان میدهد که یک چیلر پروسه بوده و برای یک کارگاه چاپ نصب شده است احتمالا اپن درایو بوده و انرژی مکانیکی آن از بخار تامین میشده است .

سالها بعد استفاده از آب سرد تولید چیلر ها برای تهویه مطبوع و سرمایش ساختمان ها شروع شد و در ابتدا فقط برای اهداف صنعتی مورد استفاده قرار میگرفت .

 • چگونگی ایجاد سرمایش کمپرسور بیتزر
 • این مطلب طولانی است اگر حوصله ندارید خلاصه اش را بخوانید.

  میخواهیم کمی در مورد اینکه اساسا سرما چیست صحبت کنیم البته به زبان ساده

  شاید برای راحتی بتوانیم بگوییم واقعا چیزی به نام سرما در دنیای واقعی وجود ندارد در واقع نبود گرما را ذهن ما به عنوان سرما در نظر می گیرد مثل نبود نور را به عنوان تاریکی !!!

  و حرف دیگر اینکه پس احتمالا حالت اصلی در دنیای واقعی سرد بودن است !!!

  بله همه اجسام در حالت اصلی باید سرد باشند مگر اینکه از طریقی گرما دریافت کرده باشند ،

  این لطف رایگان و دائمی خورشید ما را به اشتباه انداخته است ، اگر ترمومتر لیزری دارید هوای آسمان دور را اندازه بگیرید !!!! ( دمای خیلی سردی را نشان می دهد ….) .

  البته حالت پیش فرض همه جا هم تاریکی است مگر اینکه نوری تابیده شود.

  خب پس کمی کار آسان شد !!! ما مجبور نیستیم سرما تولید کنیم و برای سرد کردی چیزی مثل هوای اتاق کافی است که گرمای آن را جذب کنیم !!!! _ هوای گرم اتاق به داخل کولر گازی مکیده میشود چون پره ها و فین های کولر گازی سرد هستند گرمای هوا را جذب میکنند پس هوا گرمای خود را ازدست میدهد و به عنوان هوای سرد از پنل خارج می شود.

  خب پس بهتر است با دوست جدید آشنا شویم !! گرما _ پس ما در واقع باید بدانیم گرما چیست با خصوصیات اخلاقی او آشنا شویم چرا که اصل کار ما انتقال حرارت است که بتوانیم جسمی را سرد کنیم . بخش بعد را بخوانید :

 • سرما چیست ؟
 • در بخش قبل گفتیم ایجاد سرما در واقع حذف یا مصرف یا به روشی انتقال گرما ست به همین دلیل بهتر است که

  کمی در مورد گرما صحبت کنیم :

  گرما ( یا دما ) موضوع خیلی پیچیده ای است .

  فقط اینجا میخاهیم کمی آشنا شویم :

  میدانیم که همه چیز از ذره های ریزی ساخته شده اند ، این یک حرف تکراری است ،

  و نمی خواهیم در مورد آن ذره ها صحبت کنیم ولی می دانیم آن ذرات ثابت نیست و حرکت میکنند چندین نوع حرکت دارند مثلا در جای خود لرزش دارند یا به دور هسته می گردند ، دلیل این حرکت ها هم عوامل مختلفی است که ما تصمیم نداریم در مورد همه آنها صحبت کنیم !!!! فقط ما میخواهیم بگوییم گرما این حرکت ها را افزایش میدهد تمام !

  حالا اثرات گرما در اجسام

  احتمالا دلیل انبساط اجسام پس از گرم کردن هم همین باشد چون وقتی حرکت ها تشدید شود احتمالا ذره ها کمی دور تر از مدار قبلی میروند و اندازه جسم بزرگ میشود !

  حالا یک حرف بیشتر اینکه خب ما اگر گرمای بیشتری به جسم بدهیم چه می شود ؟ خب یک جواب راحت اینست که این بی نظمی بیشتر می شود ! ما از کجا اینها را می فهمیم ؟ از آنجایی که وقتی گاز در یک فضای بسته گرم شود فشار آن زیاد می شود و احتمال ترکیدن آن زیاد می شود و همین طور فشار باد لاستیک ماشین در روزهای داغ بیشتر می شود .

  برگردیم به آنجایی که گفتیم اگر گرمای بیشتری به جسم بدهیم چه اتفاقی در نحوه حرکت ذرات آن می افتد ؟ می خواهم بگویم اگر بیشتر گرم کنید ممکن است که این بی نظمی آنقدر زیاد شود که یک شکاف بین ملکول ها یا اتم ها ایجاد شود یا اینکه از هم کنده شوند این در واقع مفهوم بخار شدن در مایعات است !!!!

  با دقت بیشتری به سرما توجه کنیم

  لطفا در مورد این قسمت بیشتر دقت کنید چون نزدیک به صد در صد سرمایش ساخت انسان از همین روش است !!!! بله ما آنقدر گرما دادیم به مایع تا بخار شد . در واقع مایع اینقدر گرما جذب کرد تا بخار شد !!! ما هم همین را می خواهیم !!! ما می خواهیم اتفاقی بیوفتد که گرما جذب شود تمام !!! این است مفهوم آسان سرمایش !!!

  زیاد هم آسان نبود؟ چرا ساده است ببینید وقتی شما گرمتان می شود بدنتان عرق میکند این عرق میل دارد که تبخیر شود برای همین مقدار زیادی گرما از بدن شما جذب میکند پس بدن شما سرد می شود !!!!

  مثال در طبیعت :

  اصلا به همین دلیل است که اطراف رود خانه ها و آبشار ها سرد است چون آب میل دارد که تبخیر شود مجبور است از یک جایی گرمای مورد نظر خود را تامین کند خب از هوای اطراف تامین میکند !!!!

  حالا در مورد کولر آبی هم همین است چون آب در پوشال تبخیر می شود ،

  پس آب باید از یک جایی گرما جذب کند این گرما را از هوای عبوری جذب میکند ، در نتیجه هوایی از کولر خارج می شود که گرمای خود را از دست داده است !!!

  بیاید در مورد روش های مدرن سرمایشی صحبت کنیم :

 • سرمایش تبخیری چیست ؟
 • در بخش قبل کمی در مورد سرمایش تبخیری صحبت کردیم حالا می خواهیم کمی بیشتر دقت کنیم .

  گفتیم هر جا یک مایع بخار شود برای تبخیر خود مجبور است که از جایی گرما جذب کند این جذب گرما همان سرمایش است یعنی سرما تولید شده است .

  ولی وقتی گفتیم مایع فقط آب را مثال زدیم دلیل آن فقط این بود که تصور تولید سرما آسان شود ولی در واقع برای سرمایش صنعتی از مایعات دیگر نیز استفاده میشود .

  برگردیم به مثال کولر آبی که وسیله خوبیست ارزان است تعمیر آن آسان است مصرف برق آن کم است ولی معایبی دارد

  سرمایش با کولر آبی

  مثلا اگر بخواهید یک سردخانه را با کولر آبی سرد کنید ممکن نیست چون آب در دماهای پایین تبخیر نمی شود. دیگر اینکه هوای خانه را مرطوب میکند و این آزار دهنده ست ما میخواهیم عامل سرمایش (یعنی رطوبت ) به داخل اتاق وارد نشود و دیگر اینکه کولر آبی در شهر های شرجی خوب کار نمیکند چون در آنجا رطوبت زیادی وجود دارد و آب به خوبی تبخیر نمیشود و ما مهم ترین چیزی که نیاز داریم تبخیر است …

  پس مجبوریم از مایعی بجز آب استفاده کنیم ،

  (قبلا هم گفتیم ما حتما به آب نیاز نداریم ما به تبخیر یک مایع نیاز داریم ) برای تبخیر در سرمایش صنعتی از مایع های گوناگونی استفاده می شود ( که در پایین این مقاله مفصل صحبت شده است ).

  خب حالا کمی فنی صحبت کنیم و از اصطلاحات استفاده کنیم .

  (کمی دقت کنید ) :

  یکی از دلایل مهمی که ما دنبال مایعی غیر از آب برای تبخیر بودیم این بود که بتوانیم به دمای پایین تری برسیم یعنی در دمای پایین تری تبخیر شود اصطلاحا نقطه جوش پایین تری داشته باشد ….. این یعنی اینکه بتواند در دمای مثلا پایین تر از صفر تبخیر شود خب متعاقبا وقتی تبخیر شود و در مجاورت آن آب باشد آن آب یخ میزند .

  چنین مایعی اصطلاحا نقطه جوش پایینی دارد مثلا در دمای منفی بیست درجه می جوشد .

  یعنی فقط با انتخاب نوع مایع برای تبخیر ، ما راهی برای رسیدن به دماهای پایین تر پیدا کردیم و کافی است که از مایعی استفاده کنیم که نقطه جوش پایین تری داشته باشد….

  حالا اینجا من میخواهم سه تا نکته بگویم درو واقع سه تا اصطلاح را معرفی کنم :ادامه در بخش بعد :

  معرفی سه اصطلاح : مبرد ، گاز ، تراکم

  مبرد چیست ؟

  ادامه از پاراگراف قبل :

  اول این که چون عامل اصلی سرمایش همان مایع تبخیر است از طرفی معادل عربی سرمایش ، ” تبرید” است به سرمایش تبرید میگویند و همین طور به مایع خنک کننده ” مبرد ” . پس مبرد یعنی مایع خنک کننده

  چرا به کولر گازی میگویند کولر گازی ؟

  دوم اینکه ما گفتیم در سرمایش صنعتی از مایعاتی استفاده میشود که دمای جوش آن و دمای تبخیر شوندگی آنها زیر صفر است ،

  معنی واضح این جمله اینستکه در دمای اتاق به صورت گاز خواهند بود برای همین به آنها گاز گفته می شود مثلا گاز فریون !!! حالا این گاز دقیقا همان گازی است که شما هزاران بار در مورد کولر گازی شنیده اید یعنی کولری که از گاز صنعتی برای سرمایش استفاده میکند و البته مصرف ان برق است !!!

  چرا به چیلر تراکمی میگویند چیلر تراکمی ؟

  حالا به جایی رسیده ایم که می خواهیم ربط بین کمپرسور های بیتزر و تولید سرما را بفهمیم

  کمی مرور میکنیم ما گفتیم برای سرمایش به مایعی مثل آب نیاز داریم تا تبخیر شود حالا این مایع یا مثل آب فراوان و ارزان است و یا گران قیمت است که تولید آن سخت باشد.

  اگر ارزان باشد ( مثل آب ) میتوانم یک شیلنگ وصل کنیم به شیر آب که هر چقدر تبخیر شد از آن طرف تامین شود ،

  ولی در مورد سایر مبرد ها داستان به آسانی تبرید با آب نیست ،

  تبرید با مایعات گران قیمت :

  یعنی ما مجبوریم یک مبرد را بعد از تبخیر بازیافت کنیم و بار ها و بار ها استفاده کنیم .

  یعنی اگر ما مبردی را که بخار شده دوباره بازیافت کنیم معقول تر است تا اینکه مبرد تازه بخریم !!!!

  اینجاست که به سیستمی نیاز داریم تا این مایع بخار شده را باز یافت کند در واقع آن را دوباره مایع و آماده تبخیر دوباره کند .

  یک نتیجه گیری :

  اول اینکه روش های زیادی برای سرمایش وجود دارد دوم اینکه روش های سرمایش تبخیری زیادی وجود دارد اکثر اینها در واقع روش های بازیافت مبرد بخار شده است ، یعنی روش هایی که مایع بخار شده را دوباره به بخار تبدیل میکند مثل

  سرمایش جذبی

  در سرمایش جذبی پس از اینکه مبرد تبخیر شد ، بخار ایجاد شده از تبخیر ، ” جذب ” یک ماده میشود .

  مثلا در چیلر جذبی روش باز یافت بخار اینستکه اولا مبرد آب است ،

  دوما : ماده ای که میل شدیدی به حل شدن در آب دارد را روی بخار اسپری میکنند و بخار جذب آن شده و دوباره مایع می شود.

  سرمایش تراکمی

  در سرمایش تراکمی بعد از اینکه مایع مبرد بخار شد ، بخار ایجاد شده از تبخیر را متراکم کرده و سرد میکنند .

  ( نوعی شبنم تولید می شود / توضیحات این قسمت را بخوانید .)

  این موضوع باعث بازیافت آن بصورت مایع میشود ، تقریبا تمام گاز ها حتی هوای اطراف ما اگر به اندازه کافی متراکم و سرد شود تبدیل به مایع می شود همچنین تمام گاز های مایع که سراغ داریم حاصل این فرایند هستند.

  تمام کمپرسور های بیتزر برای متراکم کردن گاز مبرد کار می کنند.

  پس چیلر تراکمی چیلری استکه تکنولوژی تولید سرما در آن از نوع متراکم کردن گاز مبرد است . (اگر برایتان جالب است قسمت چیلر دی ایکس را مطالعه کنید .)

  و چیلر جذبی چیلری است که تکنولوژی تولید سرما در آن از روش جذب بخار بوسیله ماده جاذب است . حالا معادل انگلیسی جذب “ابزورب” است برای همین به چیلر جذبی میگوند چیلر ابزروبر یا چیلر ابزروپشن ( با پ ) که اشاره به تکنولوژی بازیافت مبرد درآن دارد .

  برگردیم به کمپرسورهای بیتزر

  اگر هوا ی فشرده نیاز داشته باشیم باید یک کمپرسور باد بخریم .

  ( کمپرسور ابزاری است که برای فشرده سازی هوا یا هر نوع ” گاز ” استفاده میشود ،

  نام دیگر آن ” پمپ “است ، البته در فشار های پایین تر “بلوور “و یا “فن” و یا “دم ” نیز نامگذاری می شود.

  پس ساده بگویم موتور یخچال نوعی کمپرسور است که ما میدانیم بعضی به عنوان پمپ باد استفاده میکنند ( از نظر فنی کار درستی نیست .)

  مخصوصا استفاده از آن به عنوان پمپ باد آکواریم کاملا اشتباه است ( حداقل به این دلیل که کمی روغن با هوای خروجی مخلوط شده و باعث مرگ ماهی ها میشود ).

  برای این کار و همینطور برای کمپرسور های دندانپزشکی و پزشکی باید از کمپرسور هایی استفاده شود که روغن را با هوای خروجی مخلوط نمیکند .

  حالا موتور یخچال و موتور سرد خانه و موتور چیلر در واقع کمپرسور هستند با وظیفه ای مشخص !!! .

  وظیفه ای به نام فشرده سازی گاز برای تولید شبنم !!!! )

  یکبار دیگر کولر گازی را از دیدگاهی جدید با کولر آبی مقایسه میکنیم :

  ما گفتیم اصلی ترین تفاوت کولر گازی و کولر آبی در نوع مبرد آن است ، مبرد کولر آبی آب است و مبرد کولر گازی گاز فریون است که در دمای پایین تری تبخیر میشود ،

  دومین تفاوت کولر آبی و کولر گازی اینستکه در کولر آبی مبرد بازیافت نمیشود بلکه مصرف میشود و در فضا به عنوان بخار پخش میشود و مبرد جدید برای خنک کاری از شیر آب می آید ( برای همین استکه کولر آبی فضای اتاق را مرطوب و شرجی میکند )

  خب حالا سومین تفاوت کولر آبی و گازی این است که بین مایع مبرد در کولر آبی و هوای عبوری واسطه ای نیست یعنی آب داخل هوای عبوری تبخیر می شود در حالی که در کولر گازی مبرد با هوای عبوری ترکیب نمی شود و سرما اول یک سطح فلزی را سرد میکند و پره های فلزی سرد شده هوا را سرد میکند اگر این موضوع در کولر آبی انجام می شد یعنی یک واسطه وجود داشت (که از این به بعد به چنین واسطه هایی مبدل می گوییم ) دیگر کولر آبی هوا را شرجی نمی کرد .

  فرق چهارم اینکه کولر آبی ارزان است و مقدار خیلی زیادی سرما به قیمت کم تولید میکند و برای تولید همان مقدار سرما با کولر گازی باید پنج برابر برق مصرف شده و پول پرداخت شود و حتی قیمت دستمزد تعمیر کار کولر گازی پنج برابر تعمیر کار کولر آبی است – مفصل در مورد موضوعات شبیه این صحبت شده است فهرست را ببینید .

  ( از دیدگاه های مختلف به سرمایش و تجهیزات سرمایی و انتقال حرارت نگاه کنید.)

  کمپرسور بیتزر چگونه سرما تولید میکند ؟

  کمپرسور چه بیتزر یا هر کمپرسوری اصلا سرما تولید نمیکند !!!!!!

  سرما را مبرد ( گاز فریون ) تولید میکند – کمپرسور فقط گاز را باز یافت میکند تا بتواند دوباره استفاده شود .

  در واقع خود گاز فریون نیست که سرما تولید میکند بلکه تغییر حالت گاز فریون است که سرما تولید میکند – حالا کمپرسور کمک میکند که به حالت قبلی برگردد یعنی آماده شود برای تولید سرمای جدید !!!

  این تغییر حالت یعنی از حالت مایع به گاز تبدیل میشود یعنی به جوش می آید و تبخیر میشود این جوشیدن و تبخیر شدن است که سرما تولید میکند – حالا کمپرسور با فشار همان بخار تولید شده را مایع میکند .

  چگونه تبخیر باعث سرما میشود؟

  #چگونه-تبخیر-باعث-سرما-میشود؟

  تبخیر در واقع با جذب گرما باعث تولید سرما می شود:

  یک ظرف آب را تصور کنید یه روی شعله است گرما باعث جوشش آن می شود مایع به بخار تبدیل میشود این را می گویند تبخیر ، خب این در دمای اتاق بود …

  حالا یک تنور نانوایی را تصور کنید که داغ است اگر آب داخل آن بپاشید چه می شود؟ بله در اینجا کوره خیلی داغ تر از دمای مورد نیاز برای جوشش آب است – کار اضافه ای لازم نیست فقط پاشیدن آب باعث جوشش آن میشود !!!!

  دمای اتاق برای گاز های فریون شبیه کوره است یعنی میل دارد که بجوشد و گرمای لازم را جذب کند و محیط را سرد کند ( شما اگر یک استکان گاز فریون در سردخانه ای خیلی سرد قرار دهید خواهید دید اصلا نمیجوشد و به صورت مایع می ماند ) .

  ولی همان گاز در دمای اتاق به جوش می آید چون نقطه جوش آن پایین است الزامی نیست همه مایعات نقطه جوشی به اندازه آب داشته باشند حتی خود آب در شرایط مختلف نقطه جوش مختلف دارد .

  اگر یک استکان آب به داخل یک کوره نانوایی داغ بپاشیم چه میشود ؟

  خب معلوم است میجوشد و بخار میشود و خشک میشود حالا اثر آن بر محیط چیست ؟ بله باعث سردی کوره میشود حتی اگر داخل یک ظرف داغ هم کمی آب بپاشید میبینید که آب تبخیر می شود و می بینید که ظرف سرد می شود – حالا این سرما تمام درخواست ما از تبخیر است یعنی بجوشد و تبخیر شود و در نهایت اثری که از خود بجا می گذارد این باشد که آن محیط جوشش سرد شده باشد .

  حالا توجه کنید دماهای خیلی سرد مثلا داخل سرد خانه برای فریون ها مثل کوره داغ است یعنی براحتی می توانند حتی در آنجا بجوشند از آنجا گرما جذب کنند و هنوز آنجا را سرد تر کنند …

  جوشش مهم تر است یا تبخیر ؟

  یه نکته هست و آن اینکه چیزی که مهم است تبخیر از هر روشی است و نه جوشش ، چون در کولر آبی آب تبخیر می شود و سرمایش ایجاد میشود در حالی که آب به جوش نیامده است و اینکه برای بهینه سازی تمرکز روی تبخیر است نه جوشش مثلا در صنعت بیشتر مبرد را اسپری میکنند تا تبخیر بهتر اتفاق بیوفتد مثلا در برج خنک کننده و در چیلر جذبی و …

  سرمای بیشتر با استفاده از مکش بخار

  دومین نکته اینکه برای تبخیر بهتر با روش هایی مثل کاهش فشار نقطه جوش را پایین می آورند و اگر ساختار کمپرسور مکنده باشد مایع خیلی زود تبخیر می شود مثلا کمپرسور های دو استیج بیتزر متخصص این کار هستند و برای همین برای رسیدن به دماهای خیلی سرد تر از آنها استفاده می شود ( مقدار مکش کمپرسور بیتزر دو استیج بقدری است که باعث تبخیر آب در دمای اتاق شود بدون نیاز به شعله !!!!) . در واقع به نوعی بخار را از داخل مایع می مکد و مایع مجبور است از اطراف گرما را بمکد و این باعث سرمایش بیشتر می شود !!!

  و حالا بدانید که یک کمپرسور دو استیج بیتزرنسبت به یک کمپرسور معمولی بیتزر ، سرمایی تا 20 درجه سرد تر می تواند بدست بیاورد !!! ( در جای از فهرست خود اطلاعات کامل را مطالعه کنید .)

  ( اگر میخواهید تحقیق کنید جایی را مطالعه کنید که میگوید چگونه اگر فشار محیط را از فشار بخار مایع کمتر کنیم باعث تبخیر می شود – به زبان مهندسی توضیح داده میشود ولی در نهایت منطور همین است . ادامه را بخوانید 🙂

  ( تبخیر سطحی و سرمایش )

  ولی خوب است بدانید در مایعات یک سری ریز جوشش وجود دارد که دائما از سطح مایع به بیرون فوران میکنند حالا اگر فشار محیط زیاد باشد آن ذره ها به داخل مایع بر میگردند و اگر فشار محیط برداشته شود توان برگشت ندارند و گروهی دیگر فوران میکنند به این صورت بخار سطحی در فشار های پایین بهتر اتفاق می افتد . وقتی چایی را فوت میکنید همان فوران ها توان برگشت ندارند پس معلوم است که مایعاتی که نقطه جوش پایین تری دارند تعدا فوران های بیشتر و ریز جوشش بیشتری دارند و همینطور است اگر مایع داغ باشد همان فوران ها زیاد می شود این فوران ها علت اصلی تبخیر و سرمایش است مثال فوت کردن چایی را بخوانید آسان است :

  آیا وقتی چایی را فوت میکنیم زود تر سرد میشود ؟

  بله حتما به این دلیل که فوران های سطحی ( چند خط بالا تر را بخوانید ) توان برگشت به داخل مایع را ندارند و البته شرایط برای فوران های جدید مهیا میشود این تبخیر اصلی ترین علت سرد شدن چایی به دلیل فوت است در واقع با فوت هوای اشباع شده از بخار از سطح چایی دور میشود و هوای جدید استعداد دریافت بخار دارد و تبخیر بعدی سرمایش بعدی را ایجاد می کند .

  ولی علت دیگری نیز دارد که سهم کمتری درسرد شدن چایی دارد و بیشتر فریب میدهد که علت اصلی باشد این است که سطح تماس هوا با مایع زیاد میشود و ما میل داریم فکر کنیم خب تبادل دمایی اتفاق افتاده است .

  یک نکته جانبی – چرا بعضی مایعات در دماهای پایین تری به جوش می آیند ؟

  ما میدانیم مواد و مایعات از ذرات ریز و ملکول ها تشکیل شده اند حالا این ملکول ها با چیدمان خاصی کنار هم اند و همین طور کشش هایی نسبت به هم دارند حالا در مایعاتی که این چسبندگی قوی باشد گرمای زیادی برای تبخیر نیاز است مثلا ادکلن ها و بنزین در دمای معمولی به راحتی میپرد و تبخیر میشود در حالی که آب برای جوشیدن نیاز به شعله دارد و مایعات چسبنده تری مثل روغن نیاز به دمای خیلی بالاتری دارند …. ( حالا فریون ها مایعاتی هستند که چسبندگی خیلی کمی دارند و در دماهای خیلی پایین تر از یخ به جوش می آیند و تبخیر می شوند برای همین مجبورند آنها را داخل کپسول نگهداری کنند .)

  سرما چگونه تولید می شود ؟ ( به زبان ساده تر )

  با تبخیر مایعات !!! ( در واقع بخار شدن یک مایع مقدار زیادی گرما جذب میکند . این می شود تولید سرما !!!!)

  در مورد اینکه آخر سرما چگونه تولید می شود حرف و نوشته خیلی زیادی هست !! . ما هم خیلی حرف زدیم بازم حرف میزنیم ولی شما باورنکنید !! همه اینها در مورد مسائل جانبی سرما سازیست !!

  وقتی روی یک آهن داغ میریزد آهن سرد می شود به دو علت 1- سرد بودن آب 2- بخارشدن آب ، حرف تمام و این همه سرمایش است …

  حالا با تجربه و آزمایش فهمیده اند درست است که مقدار سرد شدن به خاطر این دوتا دلیل است و ما فکر میکنیم سردی آب است که آهن را سرد میکند ولی علت قوی تر بخار شدن آب در لحظه برخورد با جسم سرد است ( مثلا ما وقتی با یک استکان آب یک آهن داغ را سرد میکنیم اگر آب خاصیت بخار شدن نداشت مجبور بودیم یک گالن آب استفاده کنیم ، در واقع در فقط گرما منتقل میشد به آب – برای اطلاعات عمومی بدانید مهندسها و کتابها این را می گویند آنتاالپی )

  ببینید یک مایع از تعداد زیادی ذره تشکیل شده است ، که این ذره ها نسبت به هم چسبندگی دارند و به هم چسبیده انده اگر این مایع بخواهد به گاز تبدیل شود باید این ذره ها از هم کنده شوند ، و دور شوند این دور شدن انرژی نیاز دارد پس مایع مجبور است از جایی این انرژی را به صورت گرما جذب کند ، حالا اگر ما مایع را مجبور کنیم که بخار شود او مجبور است گرما را از اطراف خود جذب کند پس اطرافش سرد می شود.

  حالا اینقدر این اثر سرمایش تبخیر بیشتر از حالت سرمایش انتقالی است که همه سرما را در عمل نتیجه همان تبخیر میگیرند !

  خیلی زیاد از آب گفتیم بایید واقعی تر باشیم در مورد گاز فریون بگوییم :

  ببینید گاهی تراش کار ها یا بعضی افراد برای کارای خاص و دقیق این کار را می کنند :

  اگر گاز فریون را با دقت داخل یک لیوان استیل بصورت مایع بریزید اول گار پاشش دارد بعد می بینید یک لیوان دارید بایک مایع خیلی سرد که میتوانید برای کار خود استفاده کنید (میخواهم بگویم چیزی که سرما را تولید میکند فقط تبخیر مبرد است ) .

  ببینید دکترهای دامپزشک که میخواهند تلقیح مصنوعی انجام بدهند اسپرم را تا محل دامداری داخل مایع مبرد حمل می کنند ( که از سرد ترین فریزر ها سرد تر است .) داخل طرفی به نام فلاسک ( مبرد معمولا نیتروژن مایع است ). این فلاسک خیلی گران قیمت نیست و معمولا در آزمایش گاه ها هم پیدا می شود .

  طرز کار فلاسک سرمایشی نیتروژن

  این فلاسک در واقع یک ظرف عایق است که دائم باید با نیتروژن مایع شارژ شود چون نیتروژن آن تبخیر میشود دائم سرد است .تمام

  حالا دارو یا هر چیزی داخل آن گذاشته شود سرد می شود.

  یخ خشک چیست ؟

  خب حالا اینجا خوب مشخص می شود که علت اصلی سرمایش تبخیر است !!!!! شما اگر بخواهید به یک جسم نیم کیلویی سرد گرما منتقل کنید میبینید که خیلی زود گرم شد و عملا انتقال گرما متوقف شد ولی یخ خشک چون تبخیر میشود سرمای خیلی خیلی زیادی تولید میکند !!!

  یخ خشک همان دی اکسید کربن است ، بله حالت گاز آن آشنا تر است ولی اگر سرد و فشرده شود مایع شده و اگر بیشتر سرد و فشرده شود یخ میزند .ولی چون خیلی استعداد تبخیر دارد خیلی زود بخار میشود برای همین میگویند یخ خشک !!!

  برای مقایسه با آب می توانیم بگوییم یخ آب نیز اول بخار آب بوده که سرد شده سپس شبنم زده و مایع شده و بعد برفک و یخ زده است .

  بازیافت مبرد

  خب ما گفتیم برای سرمایش باید یک مایعی تبخیر شود ،

  و آب هم در دماهای خیلی سرد ( که ما نیاز داریم ) به راحتی تبخیر نمی شود ، پس ما مجبوریم از مایع دیگری استفاده کنیم ،

  حالا اشکال مایعات دیگر این استکه گران قیمت است و ما باید مایع تبخیر شده را پس از اینکه سرما تولید کرد بازیافت کنیم .

  ببینیم ما مایع را با لوله به داخل سرد خانه می بریم تا در آنجا تبخیر شود و حالا که بخار شد به صورت گاز و بخار با لوله از سرد خانه خارج میکنیم و بیرون از سرد خانه دوباره تبدیل به مایع میکنیم و برای تبخیر دوباره با لوله باریک تر به داخل سردخانه میفرستیم تا دوباره بخار شود و سرما تولید کند و به صورت بخار برگردد.

  اساس بازیافت مبرد به زبان ساده

  #اساس-بازیافت-مبرد-به-زبان-ساده

  ما باید کاری کنیم که شبنم تولید شود و گاز مایع شود ، این اساس کار است .

  اگر بخاهیم با شبنم ایجاد شده در یک روز زمستانی مقایسه کنیم ، راه دوری نرفته ایم چون بخار آب سرد شده و مایع شده ،

  تقریبا هر بخاری به اندازه کافی سرد شود شبنم میزند و مایع می شود ،

  مقایسه شبنم زمستان با سیستم هاس تراکمی ( اولین تفاوت )

  اولا که در هوای واقعی مقدار کمی بخار وجود دارد برای همین تولید شبنم کار سختی است در حالی که اگر تراکم بخار زیاد می بود کار راحت تر بود ،

  مثلا روی در قابلمه در حال جوشیدن به راحتی قطره دیده می شود و عرق تولید میشود این به دلیل مقدار زیاد بخار است ،

  بخار تقطیر گلاب راتصور کنید یا سایر عرقیات دارو گیاهی یا الکل ، در همه اینها ایجاد شبنم در گرما ایجاد میشود بخاطر اینکه تراکم بخار زیاد است ولی در زمستان چون تراکم بخار کم است دماهای خیلی سرد لازم است !!

  ما میدانیم در سیستم های سرمایشی تراکم نزدیک به صد درصد است پس خیلی استعداد تولید شبنم زیاد است !!!!

  مقایسه شبنم زمستان با سیستم هاس تراکمی ( دومین تفاوت )

  دومین فرق اساسی اینستکه در سیستم های سرمایشی گاز تحت فشار است گاز تحت فشار میل زیادی برای مایع شدن دارد ما برای راحتی با شبنم زمستان مقایسه کردیم ولی اگر با سیستم های دیگ بخار آشنایی داشته باشید میدانید که به دلیل فشار ، حتی خود بخار آب در دماهای سوزان شبنم میزند و مایع میشود !!!!! ( این کار را میعان میگویند ) .

  فشار یا تراکم ملکول های گاز را به هم نزدیک میکند و خود به خود شبیه مایع می شود که ملکول های مایع نزدیک به هم هستند . آنها در حالت فشرده و تراکم خود میل دارند گرما و انرژی خود را دفع کنند و سریعا مایع شوند !

  پس برای تبدیل بخار به مایع کافی است که آن بخار را همزمان فشرده و سرد کنیم تمام …

  برای بازیافت مبرد به چه تجهیزاتی نیاز داریم ؟

  در بخش قبل گفتیم که ما اگر بخواهیم بخار مبرد را به مایع مبرد تبدیل کنیم باید کاری کنیم که بخار شبنم زده و مایع شود.

  برای رسیدن به این هدف باید بخار را همزمان هم فشرده و هم سرد کنیم .

  دستگاهی که مبرد را فشرده و متراکم میکند کمپرسور ( موتور یخچال یا کولر گازی گاز را فشرده میکند .) و دستگاهی که گاز فشرده شده را سرد میکند کندانسور نام دارد . ( قسمت بیرونی کولر گازی نامش کندانسور است )

  سیکل سرمایش تراکمی به زبان ساده

  دو مرحله است :

  1- تبخیر ( که مرحله اصلی تولید سرماست ) ( برای توضیح #چگونه-تبخیر-باعث-سرما-میشود؟ را بخوانید)

  2- بازیافت بخار ( جمع آوری گازی که در مرحله 1 بخار شده و تبدیل آن به مایع و آماده سازی برای تبخیر دوباره ) (برای توضیح بیشتر #اساس-بازیافت-مبرد-به-زبان-ساده را بخوانید )

  چند سوال اینجا وجود دارد :

  چکونه سیکل تراکم کنترل می شود؟
  چرا در قسمتی از سیکل بسته گاز تبخیر و در قسمتی میعان می شود؟
  چه کنیم که مبرد دقیقا در جایی که نیاز داریم بخار شود ؟ (در یک سیکل بسته )

  سرمایش تراکمی با کمپرسور بیتزر

  کل تیتر یک جمله تبلیغاتی است اولا ما سرمایش تراکمی نداریم سرمایش از تبخیر ایجاد می شود و تراکم یک روش برای بازیافت گاز است و روش های دیگر ( برای بازیافت ) نیز وجود دارد مثل جذب بخار ، مثلا چیلر جذبی بخار متراکم نمیکند بلکه ماده ای دارد که بخار را جذب می کند.

  دوم اینکه حتما نباید این تراکم با کمپرسور بیتزر باشد بلکه با هر کمپرسور یا با هر روشی باشد نتیجه همان است ، البته فرق های مهمی در تکنولوژی ها و روش های تراکم و همینطور ساختار کمپرسورها وجود دارد . (در جای خود توضیح داده شده است .)

  سرمایش تراکمی با کمپرسور بیتزر چگونه اتفاق می افتد؟

  نوع درست این سوال اینگونه است :

  کمپرسور بیتزر چگونه بخار مبرد را دوباره به مایع مبرد تبدیل میکند ( تا بتواند دوباره تبخیر شود و سرمایش ایجاد کند .) ؟

  خب جوابش آسان است کمپرسور بیتزر به کمک کندانسور این کار را میکند :

  ببینید طبق یک قانون کلی هر جسمی گرم شود منبسط می شود و هر جسمی منقبض شود گرم میشود !!!! کشف این قانون خیلی روی زندگی انسان ها تاثیر گذاشته است و پر کاربرد است .

  شما احتمالا به گرمی لوله های پمپ باد توجه کرده اید . واقعا هوای سرد اگر فشرده شود داغ می شود . گاهی آنقدر زیاد که توان تولید شعله دارد !!!! در موتور های پر قدرت مثل اتوبوس ها کشتی ها و کلا سیستم دیزل چیزی مثل جرقه وجود ندارد و فقط تراکم هوای سرد را اینقدر گرم میکند که شعله ایجاد میشود !!!! بله مثل نوعی کبریت عمل میکند و یک روش برای تولید آتش است . در عرض چند صدم ثانیه فقط با متراکم هوای اتاق میتوان آنرا 500 درجه داغ تر کرد !!!!

  اینجا را بخوانید #اساس-بازیافت-مبرد-به-زبان-ساده

  سرما چگونه تولید می شود ؟

  به راهنمایی نیاز دارید؟

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *