فروش چیلر و سردخانه

چیلر و مینی چیلر

  • چیلر تهویه مرکزی ساختمان های بزرگ
  • چیلر تهویه تک واحدی

چیلر خط تولید

  • چیلر پروسه تولید
  • چیلر دائم کار چهار فصل

تماس چیلر 02191017238

سردخانه

سردخانه میوه ( روی صفر )

سردخانه گوشت ( 18- )

سرد خانه جسد

سرد خانه تونل انجماد (60 – )

سرد خانه آزمایشگاهی ( 90 – ) ( آنتی بادی ، ویروس و ،،)

فریز درایر ( 55 – و 85 -)

تماس سرد خانه تجاری 02191017238

تماس سرد خانه های الترا کول 02122464211